ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت در کیش
ثبت شرکت در کیش

منظور از مناطق آزاد چیست؟ منظور از منطقه ی آزاد، محدوده ی حراست شده بندری و غیربندری می باشد. این مناطق آزاد شامل بعضی از قوانین و مقررات جاری در کشور نمی باشند. به عبارتی دیگر برخی از این قوانین و مقررات شامل این مناطق نمی باشد. این مناطق دارای مزیت هایی از قبیل: معافیت […]