سامانه مزدا

سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

جهت ثبت شرکت میتوانید از اسم های زیر برای انتخاب نام شرکت استفاده نمایید.

همچنین برای اطلاعات بیشتر در زمینه تاسیس شرکت به صفحه ثبت شرکت در تهران مراجعه نمایید.

معناناممعنانام
شکوه و زیباییفردادنوید دهنده(ارمنی)کارو
مشاورباتابنام یکی از سرداران مادکاراکو
تورنجباتسآرزو و خواهش کوچککامک
نام قلعهباتیسهموار و صاف(کردی)راسا
پاییزبادیزفراغت و آسودگیرامش
پرده دارباربدروشن(کردی)روناک
خورجینباردانآموزنده و تعلیم دهندهویدا
پهلوانباترزنده و پابرجا(کردی)زینو
نام کوهباتیرسهل و آسانسانا
پیله ی ابریشمبادامهنام خانواده زرتشتیسورن
بخشی از مرندباروجشاهانکیان
دهی در بیرجندبارازخاندانی از موبدان زرتشتیساینا
موزون و هماهنگبارکاوفرداسوبا
بهشتپردیسمحترم و لایقبارمان
فرشتهآراددهی در نیشابورباروس
جزیرهآداکمحلی در خرم آبادبادیمه
نام قدیم کرمانکارمانیاملون و رنگ داربارنگ
رب النوع دریا و دختر(یونانی)تتیسروستایی از توابع خویسیوان
طوفانتوکاننام پیشین اصفهانپارتاک
ذات پارسا(نام مسجد سلیمان)پارسوماشاز سپاه آمدهاسپادانا
مسافر،رها شدهرهامدهی از توابع نطنزویونا
آفرینندهفاطرتجربهآروین
آشکارمبینجوانمردرادین
نام کاخی در پرسپولیسآپادانااندیشهسگال
روستایی در لرستاندکاموندنام اراکآراک
روستایی در رامسرلیماکزینت و زیورافرند
روزها(کردی)روژاننام قدیم قوچانآساک
مهم،بزرگمهامسنگین،با ادبآژند
هوشمندویرامانند ویس(معشوقه ی رامین)ویستا
گل نیلوفر آبیلوتوسفردا،آیندهفرتاک
راست و درستآرتادارای چهره ی شادهیراد
رنگین بنفشآماتیسشاهزاده(ترکی)تکین
همان آریا،نژادآیریاگوشه عالم(هندی)آیسان
مژدهایتوکارباب(ترکی)صدرا
باشکوهآروندنام قدیم یزدایساتیس
آسمانگونایرسارسم کننده،نقاشرسام
توانایی و قدرتتاوامید،آرزوهیواد
در و آستانهرواقفرشته خوبیپرهام
شمال کوه البرز(اوستای)وارناقهرمان(ترکی)آراز
پاکآویژههدفویژن
سرزمین های بلندآکامقدرتمندپرگاس
صنعتفیدارمروارید درخشاندرنیکا
نام دهی از توابع جوانمردساتیارروی زیبارونیکا
خانه شاهاناسپرلوسنام گل های زردآمیتیس
پادشاه ایرانی(پسراردشیر)آرسساولین باران بهاریبرساد
صفت نیکآروننام دهی در کاشانآران
نوشیدنیآشامبانگ،فریادآژیراک
درخششآذرخشنام یکی از بزرگان رومآدرین
نام دهی از رودسرلیماقالب خشتآخیز
نام دهی در نهاوندلیداننام محلی در لرستانلیلام
نام قدیم خوزستاناوکسیننام قدیم تبریزتاواریژ
نام سردار ایرانیآریونام قدیم اردبیلآرتاویل
والی(یونانی)ساتراپپوششساتر
نام سردار سکائیساتراسدهی در دماوندساران
آرامش یافتهآرمیتانام گلفرناد
انسان نیکوکار(اوستای)آبتیننام پزشک هخامنشآبادیس
نامدارآدلیمفید،سودمندآداس
تواناسوریننام سردار اشکانیکارن
محبوب(گیلگی)رایکاقابل ستایشسپنتا
تخت پادشاهیاورنگبخشندهمهراد
از ممالک قوم پارتکارینانام روستایی در رفسنجانسارین
عاقل،زیرکآرتیننام برادر داریوشآرتان
نام درختنارونمایه اطمینان(ترکی)آرکا
اوستا(کتاب مقدس)وستامنطقه ی مرزی در غربا ایرانلاوین
قله کوه(کردی)آکوشخص همیشه پیروزآرمین
نام وزیرساسانیراماننهر آب(مازندرانی)سوما
راه عبورراشاعربی ساربانسیروان
پرنده خوش آوازناروپویانادین
خواهش،امید،آرزووندادتوشه(کردی)راشین
نام باستانیساتیابرنا،جوانورنا

همچنین برای دیدن اسامی لوکس شرکت کلیک کنید

سایر اسامی مناسب شرکت ها
جهت انتخاب اسم شرکت خود ، میتوانید از اسامی و نام های فارسی زیر استفاده نمایید :

نمایانکاوانرواقپارتآتکمرینوسفارمد
ارمآیندهتندیسروژانزرینآپامهایتوک
بسپارسامانویستامزدامبنالوتوسسروش
پیشگامانوستادرنیکانفیسپژواکفرنودزیگورات
رساالبرزرونیکاروناکصدرامهرازویرا
نیوسادزاگرستیوافرزانکسریهیرادسیوان
برسامدناساتیارطوفانکسریرادرستاک
پتروهرمزآبنیکمیلادراحیلرادمهرپارتاک
ارژنآذرانآمیتیساهورازنگانرادینپردیس
آنیآذرآدنیسآرازآرمانماهانسارینا
رویانآذرخشآگورایستاآزمااسکانآکام
تحسینپیشگامویملیماکتیراژهسویژنپرتو
تدبیرانرژیرویشآساکفدکمبینآراد
رعدطرحاندیشههیواایرساپردیسآداک
نیروهم پایهوشمندنیکاپرهونسپهردارمان
چیستافرایندآتابوکژالدامونپاکانکوشا
فامپیامفرازتاودارماننیکانجاوید
داراخاورافراسگالپرگاسمهرگانابتکار
داناخاورمیانهفراآیریامیعادمهرماندگار
فتحبین المللسلامتدکاموندآویژهمحرابساعی
پارسیسآسیاسپیدکهربالیاندیباکارمانیا
کارنمایاپدیدهاکسینسورناشمیمتتیس
رهجوسرزمیندلوارپارتیانآفاقفیدارتوکان
ناوکنگارطلوعآپاداناافقفاطراسپادانا
همترایانرهپویانافرندآرماتیسآرتاآبادیس
همارایارهپویادمانکیمیامهانپارسوماش
اطلسآبتینپارساویوناوارنافرتاکسدید
نفیسهستیگیتیسروراشینآتیآدرین
ارشیاشیکترنمسهیلآرتینپویشآرمیتا
معمارسیمرغدلستانصحراراشاکارمانیانیلو
یارانفرجامآبشاریسناوندادتیسارضوان
فزونشمسبهمناکسریصحترامشکوثر
پهنهسر آمدساروجفرانگوهرویداشیده
نگاهاکسیربلوربهینهمجللسورنباربد
ساپراگنجینهبکرکهنافروزسورینمهیار
تیفوسلیماکآرتمنکولاکچابکبارکاوآتیه
ترنگکیهانرامآرامبهارمهامرهام
ایمنضیافتآلالهفاوانگاراخترمهردیس
ساحلدیدهداتکفن آوریرویاستارهآرمین
تیواشریفباراندانسپختستایشباتر
کاوشسوشیانآسان برابنیهپیشروسپندشایان
پیمانفرازگلستانابریزپیشتازغزالبهبود
پارسهآریومتینراگاابریشمایدهدرخشان
سیالکارستانکیاارکیدهصالحنیکوفزون
آواکاوشبهساعرصهمینوبرترعصر
پارمیداسمااطمینانبهکارآترینمیهنکیان
اسکانتوسعهبینشنویدرادینسلیمکاسپین
وزینعرفانگیلارقرنهانینظیرسبلان
پردیسانهزارهلوحرفاهبسپارشفاژرف
خلاقرخساربارانعرشکیوانطبمعاصر
پاراکسموجگلستانونوشهطنیندینوژان
پانیلاوینمتینالوندپادبیستوننمونه
پیروزآرتانآیسانآفتابفجرفکورکبیر
محورکامیارسپنتاتمدننصرگیتازمان