ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

استفاده از کلمات معادل به جای اسامی ممنوعه

برای اینکه بعضی از اسامی غیر قابل ثبت را بتوان بکار برد، می توان از معنی معادل آن کلمه استفاده نمود. مانند کلمات زیر:
معنی معادل کلمه ی انفورماتیک = داده پردازی
معنی معادل کلمه ی تکنیک و تکنو = فن
معنی معادل کلمه ی تکنولوژی = فن آوری یا فن آوران
معنی معادل کلمه ی آپارتمان = کاشانه
معنی معادل کلمه ی کلینیک = درمانگاه
معنی معادل کلمه ی دکوراسیون = آرایه

استعلام بگیرید