ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

اسامی ممنوعه در نام ثبت شرکت

از اسامی زیر نمی توان در انتخاب نام شرکت ثبتی ، استفاده نمود

انتظامنظامکشورملتملیایران
دادگسترآسانسوربانکنفتمرکزسازمان
بهزیستپتروشیمیمترلژیمتریکبسیجبنیاد
شهیدشاهدجانبازانآزادهآژانسجهاد
تک نوبیو دیتاکنترلایثارگرانایثار
ونوسمونتاژاورستدفترایتالتکنولوژی
 دکوراسیونایمانجوانانمیهناقتصادشهروند
فیلترفامیلیتکنوهدفسپاهتکنیک
استارتستمیکروبردفانتزینیکباور
تکنولوژیامنیتپیککارواش مدرن تک

استعلام بگیرید