سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

برای اینکه بعضی از اسامی غیر قابل ثبت را بتوان بکار برد، می توان از معنی معادل آن کلمه استفاده نمود. مانند کلمات زیر:
معنی معادل کلمه ی انفورماتیک = داده پردازی
معنی معادل کلمه ی تکنیک و تکنو = فن
معنی معادل کلمه ی تکنولوژی = فن آوری یا فن آوران
معنی معادل کلمه ی آپارتمان = کاشانه
معنی معادل کلمه ی کلینیک = درمانگاه
معنی معادل کلمه ی دکوراسیون = آرایه