سامانه مزدا

سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

از اسامی زیر نمی توان در انتخاب نام شرکت ثبتی ، استفاده نمود

انتظام نظام کشور ملت ملی ایران
دادگستر آسانسور بانک نفت مرکز سازمان
بهزیست پتروشیمی مترلژی متریک بسیج بنیاد
شهید شاهد جانبازان آزاده آژانس جهاد
تک نو بیو  دیتا کنترل ایثارگران ایثار
ونوس مونتاژ اورست دفتر ایتال تکنولوژی
 دکوراسیون ایمان جوانان میهن اقتصاد شهروند
فیلتر فامیلی تکنو هدف سپاه تکنیک
استار تست میکروبرد فانتزی نیک باور
تکنولوژی امنیت پیک کارواش  مدرن  تک