ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم جهت ثبت موسسه تجاری

موسسات غیرتجاری
ثبت موسسه غیرتجاری

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری ، مشخص است  موسسات غیرتجاری می باشند . از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری، همانند: صادرات، واردات، خرید، فروش و… در این گونه موسسات غیرتجاری، امکان پذیر نمی باشد. با اهمیت ترین حالات، در رابطه با موضوع فعالیت این موسسات ، عرضه […]