ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی و همچنین اخذ کد اقتصادی، ارائه ی مدارک زیر مورد نیاز می باشد : مدارک شناسایی تمامی اعضاء ارائه ی گواهی حق امضاء از صاحبان امضاء مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی مدارک ثبتی شرکت ارائه ی اجاره نامه ی محضری به نام شرکت و همچنین […]