ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

قوانین شرکت سهامی

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل
شرایط هیات مدیره و مدیر عامل

شرایط هیئت مدیره شرکت سهامی هیئت مدیره شرکت سهامی تنها از میان سهامداران انتخاب می گردند. هیات مدیره شرکت نباید شامل ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد . شرایط هیات مدیره و مدیر عامل مدت زمان تصدی آنها به مدتی است که در اساسنامه تعیین شده […]