ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود
تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود . هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض می باشند . در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید […]