ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

شرایط ثبت تغییرات شرکت

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها
جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد. اگرمجمع عمومی عادی ، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود ، عادی سالیانه نام دارد. در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام […]