ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

شخصیت حقوقی یعنی چه ؟

تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف

کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند . تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند . در ادامه به موضوع تکالیف شخصیت حقوقی می پردازیم با ما همراه باشید […]