ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص الف : پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه شرکت  در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است . ب : تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در تبدیل مطالبات حال شده […]