ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شعبه ی شرکت

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی
تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه ، به یکی از بخش های یک شرکت گفته می شود که امکان فروش و خدمات شرکت را در مکانی که فاصله ی زیادی با مرکز اصلی شرکت دارد ، داراست . هم چنین می تواند باعث رونق و رواج آن شود . تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی میزان و قدرت […]