ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت مختلط سهامی

تعریف شرکت مختلط سهامی
تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی  شرکت مختلط سهامی، به شرکتی گفته می شود که با نامی مخصوص ما بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل می گیرد. شرکای سهامی ، به کسانی گفته می شود که سرمایه شان به شکل سهام یا قطعات سهام مساوی درآمده است . مسئولیتشان تا میزانسرمایه‌ای می […]