ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

اختیارات مجمع عمومی عادی
اختیارات مجمع عمومی عادی

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد. اختیارات مجمع عمومی عادی تعیین اعضاء هیئت مدیره ، اصلی و علی البدل تعیین بازرسین ،اصلی و علی البدل تصویب بیلان مالی تعیین پاداش مدیران و دیگر موارد برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره […]

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها
جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد. اگرمجمع عمومی عادی ، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود ، عادی سالیانه نام دارد. در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام […]