ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انواع شرکت های تجاری

فرق شرکت تجاری و حقوقی
فرق شرکت تجاری و حقوقی

  شرکت های تجاری، به شرکت هایی گفته می شود که صرفاً جهت انجام امور تجارتی تشکیل و تاسیس می گردند. بدین جهت دارای مزیت ها و مغایرت هایی با دیگر شرکت ها دارند که در زیر شرح داده شده است: فرق شرکت تجاری و حقوقی شرکت های تجارتی، از شخصیت های حقوقی برخوردار می […]

تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف

کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند . تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند . در ادامه به موضوع تکالیف شخصیت حقوقی می پردازیم با ما همراه باشید […]