ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انحلال موسسه غیر تجاری

انحلال موسسه
انحلال موسسه

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم گردد . همچنین فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکا باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود . جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می […]