ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

انتقال سمت

تغییر سمت اعضاء شرکت
تغییر سمت اعضاء شرکت

بعد از ثبت شرکت ، نیاز است که سمت تمامی اعضاء و بازرسین شرکت تعیین شود. تغییر سمت اعضاء شرکت چنانچه اعضاء برای اموری همانند دریافت کارت بازرگانی ، دریافت رتبه پیمانکاری ، دیگر مسائل ، تصمیم به تغییر سمت دارد یا انتقال سمت خود به فرد دیگری از سهامداران بگیرد ، ضمن یک روند […]