ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود . بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد . روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام و چنانچه بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق […]

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص الف : پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه شرکت  در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است . ب : تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در تبدیل مطالبات حال شده […]