ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در کیش
ثبت شرکت در کیش

منظور از مناطق آزاد چیست؟ منظور از منطقه ی آزاد، محدوده ی حراست شده بندری و غیربندری می باشد. این مناطق آزاد شامل بعضی از قوانین و مقررات جاری در کشور نمی باشند. به عبارتی دیگر برخی از این قوانین و مقررات شامل این مناطق نمی باشد. این مناطق دارای مزیت هایی از قبیل: معافیت […]