ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

پایان کار تصفیه

گفتار چهارم :پایان کار تصفیه
پس از پایان کار تصفیه و پرداخت دیون و انجام تعهدات شرکت ، باقی مانده دارایی ابتدا به باز پرداخت مبلغ اسمی به سهامداران اختصاص می یابد و اگر مالی باقی بماند به نسبت سرمایه آنان میان سهامداران تقسیم می گردد.  همان گونه که پیش تر گفته شد ، تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران در مدت تصفیه و یا پس از پایان آن منوط به آگهی شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران به صورت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت است و دست کم باید 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد .
با ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدظرف یک ماه مراتب را جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند . پس از آن نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف می گردد.
در صورتی که پس از پایان تصفیه وجهی باقی ماده باشد .مدیران تصفیه باید آن مبلغ را د ر حساب مخصوصی در یکی از بانکها سپرده و نام بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را دریافت ننموده نیز به آن بانک تسلیم نمایند و مراتب امر را در آگهی مذکور در بالا جهت اطلاع افراد ذی نفع  اعلام کنند .چنانچه ظرف ده سال تمام یا بخشی از وجوه دریافت نشود به عنوان مال بلا صاحب به وسیله بانک و اطلاع دادستان به خزانه دولت واریز می گردد.
همچنین به موجب ماده 229 همچنین مدیران تصفیه باید کلیه اسناد و دفاتر شرکت را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم تا به مدت ده سال نزد آن مرجع جهت مراجعه اشخاص ذی نفع نگهداری شود .

استعلام بگیرید