ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

هزینه ها

هزینه ها
ماده 66- با توجه به ماده 16 قانون اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه است . برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه  و هر سال بعد آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه طبق جدول هزینه ها تادیه گردد درغیر این صورت ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند .

استعلام بگیرید