ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود

بخش سوم: نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
حق نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود و کنترل آن به تعداد شرکای این نوع شرکت بستگی دارد. هرگاه شرکت کمتر از سیزده عضو داشته باشد، نظارت شرکا بر شرکت، جنبه انفردای دارد و در صورتی که شرکت از دوازده عضو بیشتر تشکیل شده باشد، حق نظارت و کنترل شرکا توسط جمع شرکا و از طریق هیئت نظار به عمل می آید.

نظارت و کنترل فردی شرکا
نظارت و کنترل توسط هیئت نظار

استعلام بگیرید