ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

معرفی شرکت با مسئولیت محدود

معرفی شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
برای درک دقیق این تعریف بهتر است ابتدا به تاریخچۀ این شرکت اشاره کنیم و سپس ماهیت حقوقی و خصایص و سرانجام فایده اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
ملاحظات اقتصادی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

استعلام بگیرید