ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

بخش دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا شرکتهای سرمایه؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها قرار نمی گیرد.

خصایص شرکت
شخصیت حقوقی شرکت

استعلام بگیرید