ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بخش اول: علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:
1.در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
3. در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛
4. در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
5. در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندار و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.

 

استعلام بگیرید