ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی

فصل سوم : دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی
در شرکتهای تضامنی ونسبی همانند دیگر شرکتهای تجاری برای فعالیت و ادراه شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است . همچنین امور مالی این شرکتها و مقررات حاکم بر این حوزه به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آنها نیازمند بررسی است .

گفتار او مرجع تصمیم گیری
گفتار دوم اداره شرکت های تضامنی و نسبی
گفتار سوم نظارت بر شرکت های نسبی و تضامنی

استعلام بگیرید