ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

دوره حیات شرکتهای سرمایه

دوره حیات شرکتهای سرمایه

فعالیت شرکت ، در برگیرنده دوره پس تاسیس (ثبت) تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه است ، یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت خواند می شود. چرا که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده ، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است و از لحظه ای که به صورت اختیاری (با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی و اکثریت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ) یا به شکل قهری ( ورشکستگی) یا به حکم دادگاه منحل می گردد. اعمال و اقدامات انجام گرفته از این پس نیز در تعریف از دوره فعالیت شرکت ،اعمالی به عنوان اقدامات وتصمیمات شکرت یا مرتبط با شکرت فرض می گردد که به وسیله ارگانها واجزای تشکیل دهنده ساحتار شکرت انجام گرفته و یا اتخاذ گردند. در نتیجه ، این دوره را با محوریت ارکان شرکت مورد مطالعه و سپس سرمایه و حسابهای شرکت و نیز اوراق بهادار شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .

فصل اول دوره حیات شرکت سهامی
فصل دوم دورۀ حیات شرکت با مسئولیت محدود

استعلام بگیرید