ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت سهامی عام

مبحث چهارم : ثبت شرکت سهامی عام
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس  و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف آن ، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد .
ماده 18/ لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله را بدین شرح توصیف نموده است
“اساسنامممه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد ”
در این ماده هیچ گونه اشاره ای به شخص یا اشخاص که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکتها می باشد ، نشده است . معمولا مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مجمع موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شده برای این منظور است . لکن با توجه به آنکه در صورت عدم ثبت شرکت ، هزینه های معموله به عهده موسسین است و مسئولیت ایشان در ایراد خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات آنها تضامنی است ، در هر حال ثبت شرکت را باید متوجه موسسین نمود.

استعلام بگیرید