ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی

بخش سوم:تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی
منظور از تقسیم سود و زیان شرکت، تقسیم در زمان حیات شرکت است که در اینجا به تفکیک از آن صحبت می کنیم

تقسیم زیان
تقسیم سود

استعلام بگیرید