ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

بخش چهارم: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
چه در مورد انحلال شرکت مختلط و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است. مع ذلک، چون در این باره، دو شرکت کاملاً با یکدیگر مشابهت ندارند، لازم است ضمن تفکیک  موارد انحلال و نتایج انحلال شرت مختلط غیر سهامی، این عدم مشابهت را توضیح دهیم.

موارد انحلال شرکت
نتایج انحلال شرکت

استعلام بگیرید