ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

وظیفه مدیر عامل شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

وظیفه ی مدیر عامل در شرکت چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

مدیر عامل بازوی اجرایی شرکت می باشد.
وظیفه ی مدیرعامل جهت دادن و رسیدگی به اهداف داخلی و خارجی شرکت ، و برنامه ریزی برای چگونگی رسیدن به اهداف و مقاصد معین شده ی شرکت می باشد.
مگر اینکه در هنگام تاسیس شرکت ، در اساسنامه وظایف و اختیارات دیگری برای وی در نظر گرفته شود.