ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

وظایف رئیس هیئت مدیره

admin عضو سایت 5 ماه قبل

وظیفه ی رئیس هیئت مدیره در شرکت چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

رئیس هیئت مدیره در شرکت ، وظیفه ی کلی شرکت ، که شامل خط مشی ها و مقررات امور شرکت می باشد .
بنابراین وظیفه ی اصلی او رسیدگی به امور کلی شرکت می باشد.
مگر اینکه در هنگام تاسیس شرکت ، در اساسنامه وظایف و اختیارات دیگری برای وی در نظر گرفته شود.