ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک ثبت شرکت

میهمان 1 سال قبل

برای ثبت شرکت به چه مدارکی نیاز است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
مدارک ثبتی شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه (اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد)
دفاتر پلمپ