ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

مدارک ثبت شرکت

میهمان 2 سال قبل

برای ثبت شرکت به چه مدارکی نیاز است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
مدارک ثبتی شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه (اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد)
دفاتر پلمپ