ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مالیات ثبت برند

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا به برند مالیات تعلق می گیرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر. به برند هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد.
برند هیچ گونه مالیاتی ندارد و همچنین طبق قانون اداره مالکیت های صنعتی ثبت برند، معاف از مالیات می باشد.