ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

شرایط انحلال شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

در صورتی که عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد می توان شرکت را منحل کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر نمی توان.
برای انحلال شرکت موافقت تمامی اعضا ضروری است.
همچنین تمامی اعضا باید متن صورتجلسه را امضاء نمایند.