ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

سوال در مورد ثبت علامت تجاری

لاله 3 ماه قبل

سلام
برندی در ایران برای محصولی قرار است ثبت گردد مشابه این برند در خارج از ایران برای دو سه محصول ثبت شده است آیا امکان ثبات ین برند در این با توجه به اینکه مشابه نام خارجی دارد ثبت می گردد و اگر ثبت شد آیا امان استفاده از این برند جهت صادرات محصول به خارج از ایران وجود دارد ممنون