ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

دو مدیر عامل برای یک شرکت ؟

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا یک نفر همزمان می تواند مدیر عامل دو شرکت باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر. یک نفر همزمان نمی تواند سمت مدیر عامل دو شرکت را برعهده بگیرد.
زیرا نمی تواند مدیریت دو شرکت را به نحو احسن انجام دهد.