ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت توسط کارمند رسمی دولت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا کارمند رسمی دولت می تواند شرکت ثبت کند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

کارمندان رسمی دولت نمی توانند بیشتر از 4% سهام داشته باشند و فقط می توانند عضو هیئت مدیره باشند.
حق هیچ امضایی در شرکت نیز ندارند.