ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت با وجود سوء پیشینه

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا با داشتن سوء پیشینه نمی توان شرکت ثبت کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

داشتن سوء پیشینه ی کیفری اشخاص ، مانعی برای ثبت شرکت آنها نمی باشد.
بلکه فقط این افراد نمی توانند، جزء هیئت مدیره ی شرکت ، مدیرعامل و یا بازرسین باشند.