ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

تهیه دفتر پلمپ

میهمان 2 سال قبل

آیا شرکتی که طی سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته است نیز باید دفاتر پلمپ را تهیه کند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

بله. همه ی شرکت ها اعم از فعال و غیر فعال موظف به اخذ این دفاتر می باشند.
شرکتی که غیر فعال است، یعنی هیچگونه فعالیتی انجام نداده است، نیز باید این دفاتر پلمپ را تهیه و آن را سفید رد کرده، به همراه یک اظهارنامه ی عدم فعالیت به اداره ی مالیات و دارایی مربوطه تحویل دهند.