ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تمدید برند تجاری

admin عضو سایت 5 ماه قبل

در صورتی که مدت زمان اعتبار 10 ساله ی علامت تجاری رو به پایان باشد ، برای تمدید آن چه باید کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

مراحل تمدید برند دقیقاً مطابق با مراحل ثبت اولیه ی آن می باشد.
همچنین از لحاظ مدارک و ثبت و هزینه هم یکسان می باشد.
پس باید طبق ثبت اولیه برای تمدید آن اقدام نمایید.