ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

با سلام در خصوص افزایش سرمایه آیا صورتجلسه مجمع عمومی نیز باید در سامانه ثبت گردد؟ یا به همراه صورتجلسه افزایش سرمایه هیئت مدیره ارسال می گردد؟

سعید خداخانی 3 ماه قبل

با سلام در خصوص افزایش سرمایه آیا صورتجلسه مجمع عمومی نیز باید در سامانه ثبت گردد؟ یا به همراه صورتجلسه افزایش سرمایه هیئت مدیره ارسال می گردد؟