ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگی بعثت- کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهار راه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک 20، تلفن: 3-08338255351 و

دورنگار: 08338255350

موضوع مناقصه:‌ بارگیری و حمل 132.000 تن مصالح ریپ رپ با فاصله حدود 36 کیلومتر و بارگیری و حمل 288.000 تن مصالح مازاد و غیر قابل استفاده ریپ رپ با فاصله 500 متر

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، 25 کیلومتر مانده به شهرستان سومار)

مدت پیمان: یازده (11) ماه

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به حساب شماره 2171360213 بانک ملت شعبه چهار راه بسیج

کرمانشاه با کد شعبه 24356 به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ 95.02.06 تا 95.02.14 نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر

قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 95.02.22 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به

نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ200.000.000 (دویست میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز

وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه، جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ