ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگی بعثت- کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهار راه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک 20، تلفن: 3-08338255351 و دورنگار: 08338255350

موضوع مناقصه:‌ عملیات اجرایی سازه سوپر پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه با احجام 390 تن آرماتور، 1.700 مترمربع قالب و 4.500 مترمکعب بتن ریزی. (بصورت دستمزدی)

محل اجرای پروژه: شهرستان کرمانشاه

مدت پیمان: هشت (8) ماه

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به حساب شماره 2171360213 بانک ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه 24356 به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ95.01.31 تا 95.02.09 نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 95.02.15 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ70.000.000 (هفتاد میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت) اجرای حداقل یک کار مشابه (در تصفیه‌خانه) جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ