ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی

نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان

شهرداری کرمان در نظر دارد انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز مناطق چهارگانه را به شرح مندرج در جدول ذیل طی مدت یک سال و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران تایید صلاحیت شده در رشته کشاورزی دعوت بعمل می‌آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 95.01.31 لغایت 95.02.12 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 95.02.18 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت‌کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را (جهت هر کدام از مناقصه‌ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای ضمانت‌نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب اعلام شده در اسناد، به همراه سایر مدارک تحویل نمایند بازگشایی پاکات در تاریخ 95.02.19 انجام می‌شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان مناقصات می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

نام منطقه

نام ناحیه

نام محدوده

مبلغ کل برآورد سالیانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

منطقه 1

ناحیه 1

شهید مفتح

15.270.756.984

763.600.000

شورا

سده

مصلی

ناحیه 2

شهید چمران

8.983.875.240

449.200.000

باستانی پاریزی

منطقه 2

ناحیه 1

پرواز

15.587.714.388

779.400.000

غدیر

سرجنگلداری

کوثر

ناحیه 2

بهمنیار

7.242.327.972

362.200.000

امیر کبیر

هوشنگ مرادی کرمانی

منطقه 3

ناحیه 1

آیت ا…صدوقی

11.895.427.320

594.800.000

شهرک مطهری

استاد شهریار

رسالت

ناحیه 2

شهید نیکزاد

8.247.124.692

412.400.000

قدس

فردوسی

منطقه 4

ناحیه 1

پژوهش

7.893.422.964

394.700.000

22 بهمن

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ