ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

نوبت دوم مناقصه تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING

 به شماره MN-15/482

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مناقصه تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت 2ـ شرکت پتروشیمی کارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: 52122256 ؛

پیش شماره 061 جهت دریافت اسناد از طریق ایمیل فیش واریزی و برگ درخواست خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایید.

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 95.02.06 لغایت 95.02.16

قیمت فروش اسناد: 500،000 پانصد هزار ریال واریز به حساب 6005070900 بانک تجارت بنام شرکت پتروشیمی کارون

 الف:مناقصه یک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و

مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان 60 امتیاز خواهد بود.

  پ : پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/482

تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING

            نوبت دوم

روابط عمومی پتروشیمی کارون
مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ