ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- FIN TUBE

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

RHP-9524405001-T17درخواست شماره:

نوبت دوم

موضوع آگهی:

ساخت TUBE  FIN

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

www.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس

استعلام بگیرید