ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- الکترو موتور کامل FUJI

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

RHP-7302509461-T20درخواست شماره:

نوبت دوم

موضوع آگهی:

الکترو موتور کامل FUJI

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.BAORCO.IR

مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس

استعلام بگیرید